Especialitats

Psicoteràpia de Família

Les famílies evolucionen al llarg del temps i els seus membres també creixen i canvien. En aquest procés natural, poden sorgir friccions, que requereixen aturar-se i readaptar-se, negociant els ajustaments necessaris per encarar noves necessitats. Quan aquest reajustament no es produeix de manera espontània poden aparèixer conflictes, amb risc que es cronifiquin i acabin generant un gran patiment entre els membres del sistema familiar.

Psicoteràpia de Parella

La Psicoteràpia de Parella té com a objectiu millorar la comprensió i comunicació entre els membres de la parella, identificar i modificar formes de relació disfuncionals, permetre la resolució eficaç de les diferències i conflictes i, sobretot, crear un context relacional que promogui el benestar dels seus membres, afavoreixi el funcionament com a equip i respecti i estimuli el desenvolupament i potencial individual de cadascun d’ells.

Psicoteràpia Individual

La Psicoteràpia Individual persegueix aconseguir que cada persona assumeixi una comprensió més completa de sí mateixa i del seu entorn, amb l’objectiu d’orientar millor la seva vida, reforçant la pròpia vàlua i millorant les relacions amb els altres. Ofereix un espai de seguretat en el qual cada persona pot explorar allò que l’inquieta, per tal de gestionar els seus problemes amb una nova perspectiva i desenvolupar nous recursos i competències més funcionals.

Psicoteràpia amb Joves

Avui en dia als adolescents els hi influeix molt la pressió de grup i l’acceptació entre els seus iguals, els amics. D’altra banda, els adolescents també necessiten iniciar una progressiva independització i diferenciació de la seva personalitat respecte a la dels seus pares. Per aquests motius, poden patir problemes d’autoestima i desenvolupar diferents trastorns de conducta, alimentaris, d’identitat o del seu estat d’ànim.

Psicoteràpia Infantil

Sovint és el centre escolar o el pediatre els que adverteixen als pares l’evidència d’algun problema en el desenvolupament psicològic, neurològic i social de l’infant. Aquests observen aspectes de la seva conducta que els preocupen o els criden l’atenció en comparació amb altres nens de la mateixa edat. També pot passar que els pares no comprenguin o no sàpiguen com ensortir-se’n davant d’una determinada conducta d’un fill.

Psicoteràpia de Grup

La Psicoteràpia Grupal es focalitza en les interaccions que es produeixen en un grup de pacients i en la identificació i anàlisi de les emocions que emergeixen. L’objectiu essencial és que el grup sigui l’instrument que potenciï el canvi desitjat. La Psicoteràpia de Grup pot ser molt útil en alguns problemes o trastorns psicològics, ja sigui com a element terapèutic aïllat o bé com a complement a la Psicoteràpia Individual.

Mediació Familiar

La Mediació Familiar és un procés a través del qual les persones resolen els seus conflictes amb l’ajuda d’un professional que actua com a mediador i assumeix una postura neutra i imparcial. El nostre servei de Mediació Familiar està enfocat a promoure l’enteniment i facilitar la resolució de conflictes entre familiars.

Psiquiatria

La Psiquiatria és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties mentals, ja siguin de caràcter orgànic o no orgànic. El recurs a la mateixa s’ha de contemplar com a un complement de la teràpia en un determinat moment del procés.

Psicoteràpia online

No sempre és possible dur a terme la teràpia presencial, ja sigui per motius laborals, de desplaçaments o de crisi. La Psicoteràpia online és una modalitat d’intervenció psicològica que utilitza les eines del món digital a través de Skype, FaceTime, Zoom, Teams, Meet o sistemes similars.

Segueix la nostra secció de notícies

Benvingut/da al nostre centre